Tematski natpjevi, pjesme, kola,… (kratak opis uz prigodnu sliku i zvuk)

Naše selo i pjesma

Tisuće i tisuće stihova, od bezbrojnih i ne­poznatih pjesnika, posjeduje narod i selo. Kod nas, u Slavoniji, te su pjesme originalne! Duhovite, čudne, šarolike sadržajem i pune primitivne, ali dosjetljive šale. Vrlo je velik broj »slobodnijih« (ili kako bi građani rekli: »nepristojnih«!); one se pjevaju u veselim svatovima i na poklade. U novije doba uvlači se u naše selo: bosanska, a po malo i srbijanska pjesma. (Obično bećarske, koje se Srijemcu i njegovoj naravi dopadaju!) Tko su ti neznani »autori« pjesama!?.... Za duge zim­ske večeri sakupe se na »divan« (»prelo«) dje­vojke, rade ručni rad i pjevaju! Ako su dočule za kakav ljubavni ili inače zgodan događaj, sklapa­ju stihove, da ga opjevaju! U takvoj su pjesmi obično i imena lica iz tog događaja, pjesma se brzo raširi i pročuje, a selo se zabavlja. U opće najviše ženska mladež »izvađa« pjesme.

Rijetka zbirka narodnih pjesama u Slavoniji

Vlasnica te zbirke je strina Katica Dugalić, stara 65godina, rodom iz sela Gradišta, kotar Županja. Strina Katica je tu zbirku naslijedila od svog pokojnog oca Andrije Mikinca. On je sve pjesme znao naizust, a zabilježio ih je, da ih saču­va pokoljenjima. Ta vrijedna zbirka sasvim mi je slučajno došla u ruke. Zato mi je dužnost da makar ukratko nešto o njoj napišem.

Slavonske pjesme

Prije rata nijesu se po našim selima u Slavoniji pje­vale pjesme, koje se pjevahu po drugim krajevima i po gradovima. Izuzetak su jedino činile bosanske, i to one divne ljubavne pjesme iz života naših muhamedanaca. Osim toga svijet je vrlo rado čitao i slušao na divanima (prelu!) naše narodne, junačke pjesme, pa su mnogi ljudi znali po nekoliko takvih pjesama i napamet.