Svadba u Slakovcima

Momak, koji hoće da prosi djevojku, ide obično četvrtkom navečer u njezinu kuću. Unišavši poljubi djevojkine roditelje u ruku i na njihovu ponudu sjedne čekajući zgodnu pri­liku, da započne o stvari zbog koje je došao.

Ako pristanu roditelji i djevojka, dojduće subote momak pošalje svoju majku, tetku ili ujnu, da konačno isprose djevojku. Isprosivši djevojku dobiju preko sebe darke (peškire), koje svaka djevojka naročito za udaju priredi, i tako nakićene prođu kroz selo, a prati ih bu­duća snaha i još netko iz djevojkine rodbine. Sutradan (u nedjelju) kad zazvoni prvi put na misu, idu mladenci na zapis.

Kada dođe druga nedjelja, mladoženja ide da sa čuturom poziva svatove, a svekrva i bližnja rodbina momkova nose djevojki kolač i ostale darove: košulju, pregaču i po koji seferim ili mali dukat.

U treću nedjelju odnosno ponedjeljak obavlja se vjenčanje. Dan prije vjenčanja skupe se konobari i reduše, kojih bude, ako su malo veći svatovi, i preko dvadeset na broju. Ujutro do­lazi prvi kao budnica »čauš« i sa galamom počne svatove. Kada dođe k njemu stari svat i domaćin, idu njih trojica, da obuku snašu. Ka­da se snaša t. j. djevojka obuče, dolazi da na­zdravi čuturu babi i svekru, a njene drugarice zapjevaju:

»Naša druga čuturu nazdravlja,

Svoju majku žalosnu ostavlja«.

Poslije toga dobiju ručak, pa se njih troje povrate momkovoj kući, gdje su već svi sva­tovi na okupu. Tu kum naredi čaušu, da pre­broji sve svatove, pa da mogu krenuti prema djevojčinoj kući. Ćauš od svakoga ubere po pet dinara za užinu, kojuće im prirediti djevojki­ne drugarice, kad se povrate sa vjenčanja. Ka­da već odlaze po djevojku, svekrva stane na kapiju pa ih sve redom sveti sa svetom vodi­com i želi im svaku sreću.

Svatovi uzmu sa sobom djevojku i vode je na vjenčanje. Ona se oprosti sa svima, sve iz­grli i izljubi. Jedna joj baba nudi jabuku, da je metne u njedra, jer će joj djeca zbog toga biti okrugla i rumena ko jabuka. Druga joj nudi škare, da ih skrije ispod haljine i cijelim putem s njima da reže, jer će se tako oslobo­diti svih uroka i zlih pogleda te joj nitko ne će moći da naškodi. Narod drži, da svatovi, koji žele mladencima sretnu budućnost, moraju obi­laziti ćuprije. Pred oltarom pak djevojka pazi da joj mladenac ne bi kleknuo na suknje, jer bi joj tada kroz cijeli život gospodario; a iza vjenčanja pušta da on prvi izađe iz crkve, jer će onda on i prvi umrijeti. I tako su redom uz vjenčanje skopčana mnoga vjerovanja.

Kad su svatovi izašli pred crkvu, djevojkine drugarice zapjevaju:

»Vjenčalo se luče i golupče

Mata luče, a Ana golupče.«

»Sada Ana ima gospodara,

vezala je ruke kod oltara«.

Iza vjenčanja idu djevojčinoj kući, gdje je već prostrta sinaja za užinu, ali mladenci ne jedu ni juhu ni rezance, jer bi im djeca bila ne­uredna i slaba. Kod djevojčinih roditelja ostaju svatovi do navečer. Goste se, šale i pjevaju ponavljajući stare pjesme i običaje. A navečer odvode djevojku momkovoj kući. Na kapiji momkove kuće zapali se vatra od slame, koju djevojka mora da preskoči, a ako je ne pre­skoči, ljudi kažu, da je vještica. Kad ulazi u kuću, svekrva stere tkanje i baca novce, a snaša ide po tkanju i kupi novce. U kući joj dadu malo dijete na krilo i posadivši je uz va­tru, dadu joj vatralj u ruke, a ona miješa vatru i govori: »Rodilo vam se, telilo vam se, ždre- bilo vam se, prašilo vam se, macilo vam se, ro­jilo vam se, štenilo vam se«. Iza toga je sve­krva posadi na krevet, da sjedi do večere.

Iza večere snaša dariva darove, a zatim u sveopćem veselju igra igru »Mađarac«. Tko hoće da s njom igra, mora da plati nešto u ta­njur, koji stoji pred kumom. Igra, smijeh, pje­sma i veselje razliježu se do u duboku noć. Na koncu donesu tri cijela kruha, tri oke vina i tri polića rakije, mladenci stanu u sredinu sobe, a kum ustane, uzme svetu vodu i s bosiljkom dijeli mladencima blagoslov: »Ovo moj kum i kumica išću blagoslov od gospodina Boga, ptice u gori, ribe u vodi, prijatelja zazovnika i uzvanika. U ,ime Oca i Sina i Duha Svetoga«. Tako ponovi tri puta i time se prvi dan završio.

Ujutro čauš probudi mladence, snaša usta­ne, pomete sobu i zavije se u zlataru, pa ide da najprije poljubi svoga muža govoreći: »Po­ljubim te u čelo, da ne ideš u selo«, Zatim sve redom poljubi, i svi je bogato darivaju.

Drugi dan svatova zbijaju šalu sa svekrom i svekrvom, vozaju ih na kolima i vode za so­bom kao medvede, kako vidimo na jednoj od naših slika.

Zabilježio Ivan Gjigunović - Ilustrovari list - Za natječaj narodnih običaja br. 29. pripremo STARI ŠOKAC